Cuckoon tutkimus: suomalainen työelämä ei edelleenkään tue työajan tauottamista

Liikkumattomuus on aikamme suurimpia haasteita ja siksi teetimme kyselyn työajan tauottamisesta. Lue tästä artikkelista, miksi suomalainen asiantuntijatyötä tekevä henkilö jättää todennäköisesti tauon pitämättä, vaikka sen tärkeys tiedostetaankin.

Liikkumattomuus on tunnistettu kansanterveydellinen ongelma. Cuckoo halusi tutkia tarkemmin syitä työaikana tapahtuvan liikkumattomuuden takana ja julkaisimme elokuussa 2023 avoimen kuluttajakyselyn ”Liikettä ja taukoja työelämään”.

Tulokset kertovat hyvin huolestuttavasta tilanteesta suomalaisessa työkulttuurissa: tauottamisen ja liikkumisen merkityksellisyys tiedostetaan, mutta käytännössä tämä ei toteudu päivittäisessä työelämässä.

Julkisesti avoimena ollut kysely keräsi yli 1600 vastausta.

Tauottamisen merkityksellisyys tiedostetaan, mutta taukoja ei pidetä kiireen ja sosiaalisen paineen takia

Liikkuminen työpäivän aikana on keskeistä työssä jaksamisen, työkyvyn ja työelämän kehittämisen kannalta. Yksi tutkimuksen merkittävimmistä havainnoista liittyi ristiriitaan tauottamisen merkityksen ja sen toteutumisen välillä: yli 94 % vastanneista koki työajan tauottamisen merkityksellisenä, mutta silti yli puolet vastaajista kertoi, etteivät he pidä riittävästi taukoja työpäivän aikana.

Yleisimpiä syitä taukojen poisjäämiselle oli niiden unohtaminen ja kiire, mutta myös sosiaaliseksi paineeksi nimettävät syyt: taukojen pitämisen pelättiin olevan merkki laiskuudesta ja taukoliikuntaa pidettiin nolona. Lisäksi ryhmäpaine oli vaikuttavana tekijänä; jos työkaveri ei pidä taukoa, kynnys itselle tauottaa työtä nousee.

Tästä on pääteltävissä, että työyhteisön luoma kulttuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, miten matalalla kynnyksellä työntekijä on valmis pitämään työstään taukoa, esimerkiksi taukoliikunnan avulla.

On huolestuttavaa, että vaikka tietoisuus liikkumattomuuden riskeistä on noussut, silti tämä ei näy muutoksena käyttäytymisessä. Kyselyn tulokset paljastavat miten suuri rooli työpaikan kulttuurilla ja kannustavalla asenteella on ihmisten liikkumiseen. Esimerkin voimalla, hyväksyvällä ja kannustavalla asenteella, sekä yhteisillä aktiviteeteilla on suuri merkitys työhyvinvointiin.

Amel Gaily, toimitusjohtaja, Cuckoo

Työelämä tarvitsee isompaa käytännön muutosta liikkumattomuuden vähentämiseksi

Koronavuosien jälkeen suomalainen työelämä erityisesti asiantuntijatyötä tekevissä organisaatioissa on muuttunut. Hybridityö on vakiinnuttanut paikkansa ja mahdollistanut etätyön uutena normaalina käytäntönä. Vaikka hybridityö uudistaa työntekoa monilla hyvillä tavoilla, se on tuonut mukanaan myös haasteita: etätyö kuormittaa aivoja uudella tavalla ja työn tauottaminen jää entistä pienemmälle ajalle.

Myös Cuckoon tutkimus osoittaa viitteitä tästä: kolmannes vastaajista koki, että taukojen pitämistä ei edistetä työyhteisössä mitenkään. Vain noin 4 % vastaajista kertoi, että heidän työyhteisössään järjestetään yhteisiä taukohetkiä läsnä- ja etäkokousten yhteydessä. Erityisen huomattavaa on, että yli 40 % vastaajista toivoi taukojen pitämisen ja taukoliikunnan edistämistä työyhteisöissä. Yli 18% toivoi lisää yhteisiä taukohetkiä läsnä- ja etäkokouksiin.

Liikkumattomuuden tuomat haasteet ja vaikutukset työelämään on tunnistettu myös valtiollisella tasolla ja tästä on kirjoitettu myös hallitusohjelmaan. Liikkumattomuuden hintalappu yhteiskunnalle on valtava. On kuitenkin myös muistettava, että näiden ilmiöiden toteaminen ei ratkaise asiaa, vaan kyse on suuremmasta kulttuurisesta muutoksesta, jonka yhtenä merkittävänä osa-alueena on toimistotyötä tekevien rutiinit työpäivien aikana. Tutkimusten mukaan lyhyetkin, muutaman minuutin tauot työpäivän aikana parantavat suoriutumista ja voivat ehkäistä uupumusta. 

Cuckoon tutkimuksessa yli 40 % vastanneista toivoi taukojen pitämistä ja taukoliikunnan edistämistä työyhteisössä kannustavalla asenteella. Tuloksista kävi myös ilmi, että nykyaikainen työ kuormittaa monilla eri tavoin: 52 % vastanneista kokivat psyykkisen kuormituksen olevan suurinta. Reilu viidennes mainitsi myös fyysisen kuormituksen, josta korostui luontaisen liikkumisen puute sekä toimisto- että etätyössä, sekä huono ergonomia.

Hallitusohjelmassakin on nostettu liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden keskeinen merkitys ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Liikkuminen edistää oppimista, auttaa ylläpitämään hyvää mielenterveyttä ja työkykyä sekä vahvistaa kriisinkestävyyttä. Nyt on aika siirtyä tiedosta tekoihin.

Amel Gaily, toimitusjohtaja, Cuckoo

Cuckoo on mahdollistamassa ja edistämässä kestävämpää työkulttuuria, jossa työntekijät voivat terveemmin tekemällä tauoista ruutineja työpäiviin. Haluamme rohkaista jokaista pitämään itsestään parempaa huolta – yksi tauko kerrallaan.