Työterveyslaitoksen tutkimus: taukoliikunnalla satojen tuhansien eurojen säästöt

Satojen tuhansien eurojen säästöt tekemällä taukojumppaa? Työterveyslaitos teki nimittäin tutkimuksen Cuckoon käytöstä ja sen avulla saaduista muutoksista.

Taukoliikunta tuo satojen tuhansien eurojen säästöt.

Kuulostaako hullulta?

Tiedämme!

Artikkelin on laatinut Cuckoon hyvinvointiasiantuntija Anni Havas

Artikkelissa Anni käy läpi Työterveyslaitoksen vuonna 2018 teettämää tutkimusta ”Toimistotyöntekijöiden hyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja enemmän yhteisöllisyyttä?”.

”Kevyen, monipuolisen liikkeen ja taukoliikunnan lisääminen sekä kannustus työasennon vaihteluun on merkittävässä asemassa myös etä- ja hybridityössä.”

Työterveyslaitoksen (2018) tekemän tutkimuksen tuloksia analysoimalla, selviää mm nämä faktat taukoliikunnasta:

  • Vaikuttaa positiivisesti sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen

  • Vähentää sairaspoissaoloja (2 pvä /hlö /vuosi)

  • Kohottaa tehokkuutta (1,50€ /hlö /tunti)

  • Tuo taloudellisia säästöjä (jopa 100 000€ vuodessa)

  • Lisää yhteisöllisyyttä

Tutkimuksen nimi: Toimistotyöntekijöiden hyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja enemmän yhteisöllisyyttä?

Tutkimuksen tekijä: Työterveyslaitos. Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H.

Tutkimuksen toteutus: 2016-2018. Alkukartoitus, alkumittaukset ja -kyselyt, interventio (3-6 kk), loppukysely ja -mittaukset sekä loppuhaastattelut.

Tutkimusjoukko: Interventiossa oli mukana Nokian työntekijöitä ja alkukartoituksessa ja haastatteluissa myös LähiTapiolan työntekijöitä.

Tulokset – taukoliikunta tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä ​

Tutkimuksessa selvisi, että säännöllinen taukoliikunta vähensi sairauspoissaoloja kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Vuoden aikana sairauspoissaoloja voitaisiin siis leikata keskimäärin kahdella päivällä henkilöä kohden. Sairauspoissaolopäivän hinta on keskimäärin noin 500€/pv, joten sadan henkilön organisaatiossa säästö tarkoittaisi noin 100 000 euroa vuositasolla.

Myös työn tuottavuudessa huomattiin nousu taukoliikunta intervention seurauksena. Tutkimuksen mukaan tuottavuutta pystyttiin nostamaan taukoliikunnalla 1,5€/h, mikä tarkoittaa vuositasolla yli 2600 euroa henkilöä kohden. Sadan henkilön organisaatiossa kohonneen tuottavuuden aikaan saama taloudellinen hyöty nousee useisiin satoihin tuhansiin euroihin.

Tulokset ovat merkittäviä yrityksen talouden kannalta, mutta vaikuttavat suuresti myös työntekijän henkilökohtaiseen elämään, hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen työssä. Lue Cuckoon vierailevan kirjoittajan, työterveyden dosentti Helena Mirandan blogista, miten myös joustavilla työjärjestelyillä voidaan parantaa työkykyä ja pidentää työuraa. Pureudutaan seuraavassa hieman tarkemmin tutkimuksen menetelmiin ja sen tuloksiin ja pohditaan realistisesti Cuckoo-hyvinvointisovelluksen hyötyjä organisaatiossa.

100000

= potentiaalinen säästö 100 hengen organisaatiossa

Taukoliikunta nostaa tuottavuuden uusiin sfääreihin​

Työn tuottavuutta mitattiin tutkimuksessa tutkittavien kokemuksen perusteella. Työn tuottavuuteen vaikuttavat muun muassa koettu tarkkaavaisuus, pystyvyyden tunne ja energisyys. Tuottavuuden tunnetta voivat vähentää esimerkiksi koettu väsymys, muistamattomuus sekä aikaansaamattomuus, joiden koettiin vähentyneen interventioryhmässä.

Työn tuottavuuden arvioitiin tutkimuksessa nousevan keskimäärin 1,5 eurolla joka tunti säännöllisellä taukoliikunnalla. Vuoden aikana tuottavuuden nousu on reilut 2 600€ per henkilö. Realistisesti voidaan arvioida kolmasosan työntekijöistä saavuttavan tämän hyödyn, jolloin työn tuottavuuden nousu olisi yritykselle (sadan hengen organisaatiossa) lähes 90 000 € vuodessa.

1.5 €/tunti

= tuottavuuden arvioitu nousu keskimäärin

2600 €/hlö

= tuottavuuden arvioitu nousu keskimäärin per vuosi

”Työn tuottavuus on merkittävä tekijä talouden kannalta, mutta vaikuttaa meihin syvemmin myöskin yksilötasolla. Jokainen haluaa kokea onnistuvansa ja olevansa tehokas työssään. Jos ympäristö ja kohonnut vireystila mahdollistaa meille paremmat edellytykset onnistua, voimme nousta omaan parhaaseen potentiaaliin. Onnistuminen työssä vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen ja on siten omiaan myös sitouttamaan työntekijöitä”

Anni Havas, Hyvinvointiasiantuntija, Cuckoo

Istuminen väheni ja taukoliikunta lisääntyi Cuckoon avulla​

Sairauspoissaolot koostuvat mitä suurimmissa osin tuki- ja liikuntaelinsairauksista, jotka aiheutuvat liiallisesta passiivisuudesta. Vapaa-ajalla tapahtuva liikunta ei riitä korvaamaan työajan istumista ja paikallaan oloa. Työajalla tapahtuva kevyt taukoliikunta sekä istumisen tauottaminen työasennon vaihtelulla katkovat passiivisia ajanjaksoja, kiihdyttävät aineenvaihduntaa ja vähentävät tuki- ja liikuntaelinten kipuoireita.

Istumisen vähentymisen lisäksi myös aktiivisuus oli kohonnut tutkimusjakson aikana. Kolmen kuukauden Cuckoon käytön jälkeen päivittäiset askelmäärät olivat nousseet keskimäärin lähes 700 askelta per päivä. Taukoliikuntahetket eivät välttämättä itsessään lisää askelmäärää merkittävästi, mutta palvelu kannustaa myös muihin arjen aktiivisiin valintoihin, kuten portaiden käyttämiseen tai työmatkan kävelemiseen ja happihyppelyihin. Ylipäänsä lisääntynyt energiataso mahdollistaa aktiivisemman elämäntyylin myös vapaa-ajalla.

”Lisääntynyt liike, vähentynyt istuminen sekä helpottaneet tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuus- ja kiputilat vaikuttavat sairauspoissaoloihin vähentävästi. Etätöissä luonnollinen liike on toimistotyötä vähäisempää ja kodin ergonomia on usein työpaikkaa heikompi. Siksi kevyen, monipuolisen liikkeen ja taukoliikunnan lisääminen sekä kannustus työasennon vaihteluun on merkittävässä asemassa myös etä- ja hybridityössä”​

Anni Havas, Hyvinvointiasiantuntija, Cuckoo

Cuckoo-hyvinvointisovelluksen käytöllä huomattiin olevan positiivinen vaikutus aktiivisuuden lisäämisessä. Kolmen kuukauden intervention seurauksena istuminen oli vähentynyt keskimäärin noin 30 minuutilla päivässä. Kuuden kuukauden käyttöjakson jälkeen istuminen oli vähentynyt jo keskimäärin 47 minuuttia päivässä. Tutkimuksessa eriteltiin käyttäjiä Cuckoon käyttöaktiivisuuden perusteella. Erittäin aktiivisten käyttäjien keskuudessa istuminen väheni jopa vapaapäivinä 40 minuuttia, joten positiiviset rutiinit heijastuivat myös työajan ulkopuolelle.

Merkittävä sairauspoissaolojen väheneminen vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Aiemmin todettiin henkilötasolla kahden päivän sairauspoissaolojen leikkaamisen säästävän sadan hengen yritykseltä noin 100 000 € vuodessa. Mikäli edes 30% yrityksen henkilöstöstä saavuttaa hyvinvointisovelluksen avulla nämä terveyshyödyt, on säästö merkittävä. Palvelun käyttöasteeseen vaikuttaa tutkimuksen mukaan esihenkilöiden kannustus ja esimerkki sekä taukoliikunnan tukeminen ja näkyvyys työpaikalla. Myös palvelu itsessään tukee käytösmuutokseen motivoimalla pelillisyydellään.

30 min/päivä

= istumisen keskimääräinen vähentyminen

Taukoliikunta kannattaa: Hyödyt suuremmat kuin kustannukset​

Tutkimuksessa todettiin Cuckoo-taukoliikuntasovelluksen olevan yritykselle kannattava investointi taloudellisesti. Se selittyy näillä säästöillä sairauspoissaolojen vähenemisen sekä tuottavuuden kasvun myötä. Cuckoo-sovelluksen käyttö 100 hengen organisaatiolle kustantaa alle 2 000€ vuodessa, jolloin yritys voi jäädä yli 100 000 € voitolle sovelluksen onnistuneen käytön myötä.

Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Yhteisöllisyyden lisääntyminen on myös tekijä, mikä vaikuttaa positiivisesti työn tuottavuuteen. Avoimempi ja toisia tukeva yrityskulttuuri parantaa työilmapiiriä ja lisää työn tuloksellisuutta. Tutkitusti työntekijät myös viihtyvät paremmin työpaikalla, jossa on vahva sosiaalinen yhteys.

Lisää aiheesta

Kehitä työhyvinvointia näillä neljällä keinoilla

Mitä työhyvinvointi on? Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita ja annamme käytännön keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Helppo, nopea ja tehokas – täydellinen 5 liikkeen tauko työpäivään!

Onnistuneeseen taukojumppaan et tarvitse välineitä, varusteita tai tiettyä vaatetusta. Aikaakin riittää vain muutama minuutti! Katso havainnollistavat esimerkit tämän artikkelin lopusta.

Hauska taukojumppa – Markus Pöyhösen piristävät taukoliikkeet

Taukojumppa on parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Se ei myöskään vie paljoa aikaa, etkä tarvitse siihen erityisiä varusteita tai ohjausta. Muutama minuutti ja jumppa on tehty! Löydät havainnollistavat videot artikkelista.