Kehitä työhyvinvointia näillä neljällä keinoilla

Mitä työhyvinvointi on? Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita ja annamme käytännön keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa?​

Työhyvinvointi on yrityksen näkökulmasta tärkeä tarkastelun kohde, sillä työhyvinvointi on yksi sen keskeisimmistä kilpailutekijöistä. Aineettoman pääoman, kuten organisaation työntekijöiden, vaikutus organisaation tulokseen on jopa 50–90 prosenttia. Työhyvinvoinnin ollessa hyvällä tasolla työntekijät ovat motivoituneita, vastuullisia ja joustavia, ja tällä suora vaikutus yrityksen tulokseen. Työhyvinvointi vaikuttaa myös organisaation tiedonkulkuun sekä yhteistyöhön, joten yksilöiden hyvinvointi on tärkeää myös koko yhteisön kannalta.

Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita ja annamme käytännön keinoja, joilla työhyvinvointia voi kehittää. Voit lukea lisää tutkimustietoon perustuvista keinoista, joilla tukea työkykyä Cuckoon vierailevan kirjoittajan työterveyden dosentti Helena Mirandan blogisarjasta.

Työhyvinvointi ja työnantajan vastuu​

Johtamisen näkökulmasta organisaation työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat etenkin:

  • Työnantajan johtamisosaaminen
  • Läsnäolo
  • Jatkuva kehittyminen
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen tarkoittaa kaikenikäisten hyvää johtamista, ottaen huomioon eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet.

Hyvällä johtamisella on merkittävä rooli organisaation hyvinvoinnissa. Hyvä johtaja edistää avointa vuorovaikutusta, vähentää epätasa-arvoisuutta, ymmärtää erilaisia työntekijöitä, haluaa jatkuvasti kehittyä omassa roolissaan ja on läsnä. Kun johtajalla on homma hanskassa, on hänen helpompaa pysyä kärryillä myös muiden tilanteista.

Testaa Cuckoota ja pidä 3 minuutin aktiivinen tauko omalla työpisteelläsi:

”Cuckoo on koettu hauskaksi tavaksi tauottaa päiviä ja erityisen hyödylliseksi etäpäivinä. Myös yhteisöllisyys viehätti ja se, että taukoja voi ottaa osaksi tiimipalavereita. Se rikkoo jäätä tilanteessa kun tilanteessa.”

Elina Koski, Human resources manager, Ensto

Mistä työhyvinvointi koostuu?​

Käytännön tasolla työhyvinvointi näkyy arjessa työn mielekkyytenä, resilienssinä ja tasaisena suorituskykynä. Se on monen tekijän summa ja syntyy työyhteisön yhteistyönä. Tarkoituksellisuuden tunne, luottamus omaan osaamiseen, päätöksenteon ja vaikuttamisen mahdollisuudet omassa työssä ovat avainasemassa työhyvinvoinnin kannalta.

Työhyvinvointi koostuu useista erillisistä osa-alueista. Työhyvinvointia voidaan edistää ymmärtämällä eri osa-alueet ja kehittämällä niitä esimerkiksi seuraavasti:

1. Työhyvinvointi ja sisäinen motivaatio​

Sisäisesti motivoitunut työntekijä motivoituu itse työnteosta sekä siitä, että hän tietää voivansa kehittyä. Sisäinen motivaatio kannustaa pitkäjänteiseen toimintaan ja kasvattaa itseluottamusta sekä tehokkuutta. Se on yksi luovuuden kantavista voimista, sillä ilman sisäistä motivaatiota flow-tilaan pääseminen on vaikeampaa ja työtehtävien jäsentäminen ei ole selkeää.

Työntekijän sisäistä motivaatiota kasvattaa hallinnan tunne; itselle sopivien tehtävien tekeminen ja oman osaamisen hyödyntäminen. Työntekijöiden sisäistä motivaatiota voidaan edistää keskustelemalla työn merkityksestä, toiveista ja taidoista, joita he haluaisivat kehittää itsessään. Kun työntekijän ääni saadaan kuuluviin, voitte yhdessä edistää työn mielekkyyttä ja merkitystä – samalla myös työhyvinvointi paranee.

2. Vastavuoroisuus ja yhteisöllisyys

Vastavuoroisuus lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, joiden on todettu olevan yhteydessä pienenevään sairastavuuteen sekä matalampaan masennuksen riskiin. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen vaatii työtä ja hybridityön vuoksi sosiaaliset kontaktit ja työasioiden ulkopuolinen kanssakäyminen vähenee. Tämä suuri murros työnteossa vaatii entistä enemmän panostusta yhteisöllisyyteen ja sen kautta myös työhyvinvointiin.

Vinkkejä yhteisöllisyyden edistämiseen:

1. Yhteiset lounashetket – Järjestäkää yhteinen lounas tiimin kanssa vähintään kerran viikossa. Pääsette vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan toisiinne.

2. Yhteistauot –  Pitäkää Cuckoo-taukoja yhdessä pari kertaa päivässä, myös etänä työskentelevien kanssa. Aivot saavat lepotauon, pääsette juttelemaan kollegoille ja virkistymään kevyesti liikkumalla.

3. Yhteinen afterwork – Pitäkää vähintään kerran kuussa rento afterwork-tapaaminen etänä tai livenä.

4. Viikottaiset oppimis- ja tutustumishetket – Järjestäkää kerran viikossa tiimin sisäisiä tapaamisia, joiden vetovastuu siirtyy viikottain. Voitte kutsua paikalle inspiroivia tuttavia, jutella fiiliksistä tai vaikka opetella piirtämään yhdessä. Pääasia on, että opitte jotain uutta ja pääsette tutustumaan tiimiläisiin paremmin.

3. Työn imun edistäminen ​

Työhyvinvointi ja työn imu liittyvät keskeisesti toisiinsa. Työn imu on osa työhyvinvoinnin positiivista tilaa, jota kuvaa myönteinen asenne työntekoa kohtaan. Myönteiset tunne-, kokemus- ja motivaatiotäyttymykset estävät työhön kyllästymistä ja työuupumuksen syntymistä.

Työn imu linkittyy työntekijän kokemaan tarmokkuuteen, omistautumiseen ja työhön uppoutumiseen (flow-tila). Näin ollen työn imu synnyttää työtyytyväisyyttä, jolloin näillä tekijöillä  voi olla merkittävät ja pitkäkantoiset vaikutukset yksilön ja organisaation tasolla kannattavuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen.

Lisäksi eettinen yrityskulttuuri on kytköksissä työuupumuksen vähyyteen ja korkeaksi koettuun työn  imuun. Hyvä johtaminen voi synnyttää työn imua myös välillisesti, kun työilmapiiri on kannustava ja turvallinen ja työntekijöiden omat vahvuudet on huomioitu.

Työn imua voidaan edistää seuraavilla tavoilla:

1. Työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus – Työn imua voidaan parantaa palkitsemalla hyvästä suoristuksesta sekä tekemällä työtehtävistä osaamista kehittäviä ja monipuolisia.

2. Työn järjestäminen – Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työaikojen joustavuus edistävät työn imun kokemista.

3. Työyhteisön vuorovaikutus – Selkeä- ja oikeudenmukainen johtaminen, esihenkilön ja työyhteisön tuki ovat isossa roolissa työn imun muodostumisessa. Myös huomaavaisuus arjessa, ystävällisyys, palautteen saaminen ja arvostus sekä muiden kokema työn imu vaikuttavat yksilön kokemaan työn imuun.

4. Työn varmuus ja toimintatavat – Työn varmuus, innovatiiviset toimintatavat, ilmapiiri työpaikalla sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavat käytännöt ja asenteet.

4. Työn tuunaaminen​

Nykyään monissa yrityksissä työntekijöillä on varsin vapaat kädet työn muokkaamiseen itselleen sopivaksi. Varsinkin, jos työn imun kokeminen on vaikeaa ja työntekijä kokee uupumusta työssään, on työn tuunaaminen hyvä työkalu edistää työhyvinvointia.

Työtä voi tuunata monilla tavoilla: rakenteellisten- ja sosiaalisten voimavarojen lisäämisellä sekä työn merkityksen ja vaatimusten kehittämisellä. Eri ihmisille toimivat eri tavat tuunata työtä: joillekin esimerkiksi työn paineen lisääminen saattaa aiheuttaa vain enemmän stressiä, kun taas joillekin se luo motivaatiota ja tehokkuutta työtä kohtaan.

Työskentely-aikoja, -paikkoja ja -tapoja tehdä tehtäviä on monia, joten kannattaa pohtia mitkä näistä ovat itselle toimivin tapa työskennellä. Työn yksilöllinen tuunaaminen lisää työn imun kokemusta, joka edistää työhyvinvointia. Kun työtä muokataan itselleen mielekkäämmäksi, sen merkitys muuttuu positiivisemmaksi ja työnteko tehostuu.

Lähteet:

Inceoglu, I., Thomas, G., Chu, C., Plans, D. & Gerbasi, A. (2018). Leadership behavior and employee well-being: An integrated review and a future research agenda. The Leadership Quarterly, 29(1), 179-202.

Summanen, A. (2019). Kuntien johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia.

Uusitalo-Malmivaara. (2015). Positiivisen psykologian voima.

Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

Työterveyslaitos

Tehokkuutta työpäiviin Cuckoon avulla

Cuckoo on hyvinvointisovellus, josta löydät yli 1 000 fysioterapeutin suunnittelemaa taukoliikuntavideota. Cuckoo tuo säännölliset, lyhyet tauot rytmittämään työpäivää sekä auttamaan palautumisessa jo työaikana sekä sen jälkeen.

Cuckoon pelilliset ominaisuudet houkuttelevat ja muistuttavat pitämään taukoja: jokaisesta tauosta ja merkitystä aktiviteetista saat pisteitä, kerrytät streakia ja näet edistymisesi.

Pelillistettyä hyvinvointia työpäivään

Keräämällä pisteitä etenet kartalla ja voit osallistua kilpailuihin ja voittaa upeita palkintoja! Jos yritykselläsi on Cuckoo käytössä voit myös seurata työkavereidesi etenemistä, muodostaa sisäisiä tiimejä sekä haastaa kollegoita. Cuckoota käyttää jo reilut 200 eri yritystä ja organisaatiota.

Cuckoo-hyvinvointisovellus edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan Cuckoon aktiivisella käytöllä on positiivinen vaikutus sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että sairauspoissaoloja pystyttiin vähentämään Cuckoon käytöllä kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Lisää aiheesta

Kehitä työhyvinvointia näillä neljällä keinoilla

Mitä työhyvinvointi on? Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita ja annamme käytännön keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Helppo, nopea ja tehokas – täydellinen 5 liikkeen tauko työpäivään!

Onnistuneeseen taukojumppaan et tarvitse välineitä, varusteita tai tiettyä vaatetusta. Aikaakin riittää vain muutama minuutti! Katso havainnollistavat esimerkit tämän artikkelin lopusta.

Hauska taukojumppa – Markus Pöyhösen piristävät taukoliikkeet

Taukojumppa on parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Se ei myöskään vie paljoa aikaa, etkä tarvitse siihen erityisiä varusteita tai ohjausta. Muutama minuutti ja jumppa on tehty! Löydät havainnollistavat videot artikkelista.