Cuckoo blog

Tutkimus: taukoliikunnalla satojen tuhansien eurojen säästöt

Työterveyslaitoksen (2018) tekemän tutkimuksen mukaan aktiivinen istumisen tauottaminen Cuckoo-työhyvinvointisovellusta käyttämällä vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Istumista pystyttiin vähentämään lähes 50 minuuttia päivässä ja yhteinen tekeminen vaikutti positiivisesti työyhteisön yrityskulttuuriin sekä avoimuuteen. Myös taloudelliset hyödyt olivat mitattavissa ja yrityksille merkittävät. 

Tutkimuksen nimi: Toimistotyöntekijöiden hyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja enemmän yhteisöllisyyttä?

Tutkimuksen tekijä: Työterveyslaitos. Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H. 

Tutkimuksen toteutus: 2016-2018. Alkukartoitus, alkumittaukset ja -kyselyt, interventio (3-6 kk), loppukysely ja -mittaukset sekä loppuhaastattelut.

Tutkimusjoukko: Interventiossa oli mukana Nokian työntekijöitä ja alkukartoituksessa ja haastatteluissa myös LähiTapiolan työntekijöitä. 

 

Tulokset - taloudelliset hyödyt merkittävät

Tutkimuksessa selvisi, että sairauspoissaoloja pystyttiin vähentämään kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Vuoden aikana sairauspoissaoloja voitaisiin siis leikata keskimäärin kahdella päivällä henkilöä kohden. Sairauspoissaolopäivän hinta on keskimäärin noin 500€/pv, joten sadan henkilön organisaatiossa säästö tarkoittaisi noin 100 000 euroa vuositasolla. 

Säästö sadan henkilön organisaatiossa jopa

100 000 €

vuositasolla

Myös työn tuottavuudessa huomattiin nousu intervention seurauksena. Tutkimuksen mukaan tuottavuutta pystyttiin nostamaan 1,5€/h, mikä tarkoittaa vuositasolla yli 2600 euroa henkilöä kohden. Sadan henkilön organisaatiossa kohonneen tuottavuuden aikaan saama taloudellinen hyöty nousee useisiin satoihin tuhansiin euroihin. 

Tulokset ovat merkittäviä yrityksen talouden kannalta, mutta vaikuttavat suuresti myös työntekijän henkilökohtaiseen elämään, hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen työssä. Pureudutaan seuraavassa hieman tarkemmin tutkimuksen menetelmiin ja sen tuloksiin ja pohditaan realistisesti Cuckoo-hyvinvointisovelluksen hyötyjä organisaatiossa.

Istuminen väheni ja aktiivisuus lisääntyi Cuckoon avulla

Sairauspoissaolot koostuvat mitä suurimmissa osin tuki- ja liikuntaelinsairauksista, jotka aiheutuvat liiallisesta passiivisuudesta. Vapaa-ajalla tapahtuva liikunta ei riitä korvaamaan työajan istumista ja paikallaan oloa. Työajalla tapahtuva kevyt liikunta sekä istumisen tauottaminen työasennon vaihtelulla katkovat passiivisia ajanjaksoja, kiihdyttävät aineenvaihduntaa ja vähentävät tuki- ja liikuntaelinten kipuoireita. 

Cuckoo-hyvinvointisovelluksen käytöllä huomattiin olevan positiivinen vaikutus aktiivisuuden lisäämisessä. Kolmen kuukauden intervention seurauksena istuminen oli vähentynyt keskimäärin noin 30 minuutilla päivässä. Kuuden kuukauden käyttöjakson jälkeen istuminen oli vähentynyt jo keskimäärin 47 minuuttia päivässä. Tutkimuksessa eriteltiin käyttäjiä Cuckoon käyttöaktiivisuuden perusteella. Erittäin aktiivisten käyttäjien keskuudessa istuminen väheni jopa vapaapäivinä 40 minuuttia, joten positiiviset rutiinit heijastuivat myös työajan ulkopuolelle.

Istuminen on vähentynyt keskimäärin 

30 min/päivä

Istumisen vähentymisen lisäksi myös aktiivisuus oli kohonnut tutkimusjakson aikana. Kolmen kuukauden Cuckoon käytön jälkeen päivittäiset askelmäärät olivat nousseet keskimäärin lähes 700 askelta per päivä. Taukoliikuntahetket eivät välttämättä itsessään lisää askelmäärää merkittävästi, mutta palvelu kannustaa myös muihin arjen aktiivisiin valintoihin, kuten portaiden käyttämiseen tai työmatkan kävelemiseen ja happihyppelyihin. Ylipäänsä lisääntynyt energiataso mahdollistaa aktiivisemman elämäntyylin myös vapaa-ajalla. 

"Lisääntynyt liike, vähentynyt istuminen sekä helpottaneet tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuus- ja kiputilat vaikuttavat sairauspoissaoloihin vähentävästi. Etätöissä luonnollinen liike on toimistotyötä vähäisempää ja kodin ergonomia on usein työpaikkaa heikompi. Siksi kevyen, monipuolisen liikkeen lisääminen sekä kannustus työasennon vaihteluun on merkittävässä asemassa myös etä- ja hybridityössä"

- kommentoi Cuckoon hyvinvointiasiantuntija Anni Havas. 

Merkittävä sairauspoissaolojen väheneminen vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Aiemmin todettiin henkilötasolla kahden päivän sairauspoissaolojen leikkaamisen säästävän sadan hengen yritykseltä noin 100 000 € vuodessa. Mikäli edes 30% yrityksen henkilöstöstä saavuttaa hyvinvointisovelluksen avulla nämä terveyshyödyt, on säästö merkittävä. Palvelun käyttöasteeseen vaikuttaa tutkimuksen mukaan esihenkilöiden kannustus ja esimerkki sekä taukoliikunnan tukeminen ja näkyvyys työpaikalla. Myös palvelu itsessään tukee käytösmuutokseen motivoimalla pelillisyydellään.

Tuottavuus nousuun taukoilemalla

Työn tuottavuutta mitattiin tutkimuksessa tutkittavien kokemuksen perusteella. Työn tuottavuuteen vaikuttavat muun muassa koettu tarkkaavaisuus, pystyvyyden tunne ja energisyys. Tuottavuuden tunnetta voivat vähentää esimerkiksi koettu väsymys, muistamattomuus sekä aikaansaamattomuus, joiden koettiin vähentyneen interventioryhmässä. 

“Työn tuottavuus on merkittävä tekijä talouden kannalta, mutta vaikuttaa meihin syvemmin myöskin yksilötasolla. Jokainen haluaa kokea onnistuvansa ja olevansa tehokas työssään. Jos ympäristö ja kohonnut vireystila mahdollistaa meille paremmat edellytykset onnistua, voimme nousta omaan parhaaseen potentiaaliin. Onnistuminen työssä vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen ja on siten omiaan myös sitouttamaan työntekijöitä”

-analysoi Havas. 

Työn tuottavuuden arvioitiin tutkimuksessa nousevan keskimäärin 1,5 eurolla joka tunti. Vuoden aikana tuottavuuden nousu on reilut 2 600€ per henkilö. Realistisesti voidaan arvioida kolmasosan työntekijöistä saavuttavan tämän hyödyn, jolloin työn tuottavuuden nousu olisi yritykselle (sadan hengen organisaatiossa) lähes 90 000 € vuodessa.

Tuottavuuden arvioitu nousu keskimäärin

1,5€/tunti

ja vuoden aikana

2 600€/hlö

Tutkimuksessa todettiin Cuckoo-työhyvinvointisovelluksen olevan yritykselle kannattava investointi taloudellisesti. Se selittyy näillä säästöillä sairauspoissaolojen vähenemisen sekä tuottavuuden kasvun myötä. Cuckoo-sovelluksen käyttö 100 hengen organisaatiolle kustantaa alle 6 000€ vuodessa, jolloin yritys voi jäädä yli 100 000 € voitolle sovelluksen onnistuneen käytön myötä. 

Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Yhteisöllisyyden lisääntyminen on myös tekijä, mikä vaikuttaa positiivisesti työn tuottavuuteen. Avoimempi ja toisia tukeva yrityskulttuuri parantaa työilmapiiriä ja lisää työn tuloksellisuutta. Tutkitusti työntekijät myös viihtyvät paremmin työpaikalla, jossa on vahva sosiaalinen yhteys.